Taotlemise, menetlemise kord

Kinnitatud
MES nõukogu 07.05.2015
otsusega (pr 4 p 3)

LAENU TAOTLEMISE JA TAOTLUSE MENETLEMISE KORD

Käesoleva korra alusel toimub laenu taotlemine ja taotluse menetlemine. Kord on kehtestatud sihtasutuse põhikirja ning vähese tähtsusega abi puudutavas osas maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 19 ja kalandusturu korraldamise seaduse § 45 alusel. Sihtasutuse laenu meetmete tingimused avaldatakse sihtasutuse veebilehel.

1. Laenu taotlemiseks esitatavad nõuded

1.1 Laenu võib taotleda Eesti Vabariigi õigusaktide alusel registreeritud väikese ja keskmise suurusega ettevõtja, mittetulundusühing, sihtasutus või laenu finantseerija (krediidi- või finantseerimisasutus), kui laenusaaja:
1.1.1 omakapital vastab õigusaktides ettenähtud nõuetele;
1.1.2 omanike hulgas ei ole tulumaksuseaduse tähenduses madala maksumääraga piirkonnas registreeritud ettevõtjaid;
1.1.3 krediidivõime on küllaldane laenukohustuse täitmiseks;
1.1.4 ei oma võlgnevusi Maksu- ja Tolliameti ees.
1.2 Sihtasutuse nõukogu otsustega võib laenu saamiseks kehtestada territoriaalsel, tegevusvaldkondlikul või muul printsiibil põhinevaid piiranguid, millest sihtasutus teavitab oma koduleheküljel.

2. Taotluse esitamise tähtpäev

2.1 Sihtasutus võtab taotlusi vastu aastaringselt või selleks ettenähtud vahendite lõppemiseni.

3. Taotluse esitamine

3.1 Laenu saamiseks esitatakse sihtasutusele vormikohane taotlus.
3.2 Vastavalt sihtasutuse kodulehel avaldatud konkreetse laenutoote tingimustele lisatakse taotlusele erinevad lisadokumendid. Vajadusel võib sihtasutus nõuda täiendavat informatsiooni ja täiendavaid dokumente.

4. Laenu andmise otsustamine

4.1 Sihtasutus analüüsib taotlust ja otsustab laenu andmise vastavalt laenutoodete tingimustele ja sihtasutuse sisemisele asjaajamise korrale. Otsustamine toimub sõltuvalt laenutaotluse sisust kuni 35 tööpäeva jooksul vormikohase laenutaotluse ja kõikide nõutavate lisadokumentide  laekumisest alates.
4.2 Positiivse otsuse korral hindab sihtasutus, kas otsusekohase laenulepingu sõlmimisel kaasneb abi Euroopa Liidu õigusaktide tähenduses. Kui abi ei kaasne, siis sõlmib sihtasutus laenutaotlejaga laenulepingu.
4.3 Juhul, kui laenulepingu sõlmimisel kaasneb abi, juhinduvad pooled käesoleva korra punktist 5.
4.4 Krediidi- või finantseerimisasutuste vahendusel laenamise korraldus on reguleeritud nendega sõlmitud koostöölepingutes.

5. Vähese tähtsusega abi andmine

5.1 Laenuga võib kaasneda vähese tähtsusega abi, mida antakse Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, 18. detsember 2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes: Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013, 18. detsember 2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris ning Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 717/2014, 27.juuni 2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes kalandus- ja vesiviljelussektoris (edaspidi kõik koos kui vähese tähtsusega abi määrused ja eraldi kui vähese tähtsusega abi määrus) tähenduses.
5.2 Kui vastavalt käesoleva korra punktile 4 kaasneb laenulepingu sõlmimisega vähese tähtsusega abi, siis esitab sihtasutus laenutaotlejale abina antava laenu pakkumise.
5.3 Kui laenutaotleja on sihtasutuse pakkumisega nõus, siis esitab ta kirjaliku nõusoleku pakkumisele ning sihtasutus hakkab menetlema laenutaotlust abitaotlusena.
5.4 Abi taotleja ja tema tegevus peab vastama asjaomase vähese tähtsusega abi määruse tingimustele.
5.5 Vähese tähtsusega abi määr ja suurus lähtub järgnevast:
5.5.1 vähese tähtsusega abi üldine ülemmäär ühele ettevõtjale on 200 000 eurot kolme järjestikuse majandusaasta jooksul, ühele maanteetranspordi valdkonnas tegutsevale ettevõtjale 100 000 eurot kolme järjestikuse majandusaasta jooksul;
5.5.2 vähese tähtsusega abi ülemmäär ühele põllumajandussaaduste esmatootjale on 15 000 eurot kolme järjestikuse majandusaasta jooksul;
5.5.3 vähese tähtsusega abi ülemmäär ühele kalandus- ja vesiviljelussektoris tegutsevale ettevõtjale on 30 000 eurot kolme järjestikuse majandusaasta jooksul.
5.5.4 laenuga kaasneva vähese tähtsusega abi suurus arvutatakse vastavalt asjaomase vähese tähtsusega abi määruse tingimustele.
5.6 Kulude abikõlblikkuse määramisel lähtutakse asjaomasest vähese tähtsusega abi määrusest.
5.7 Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 35 tööpäeva laenutaotleja poolt sihtasutusele edastatud laenupakkumise kirjaliku nõusoleku saamisest arvates.
5.8 Abiga hõlmatud laen kantakse üle laenutaotluses märgitud arveldusarvele laenulepingus kokkulepitud tähtajaks ja tingimustel.

6. Laenu kasutamise kontroll

6.1 Sihtasutusel on õigus kontrollida laenu sihipärast kasutamist vastavalt laenulepingu tingimustele
6.2 Laenu andmisel krediidi- või finantseerimisasutuse vahendusel kontrollib laenu kasutamist krediidiasutus ja laenu sihtotstarvet sihtasutus.

7. Laenulepingu ennetähtaegne ülesütlemine

7.1 Sihtasutusel on õigus laenuleping erakorraliselt üles öelda ja nõuda laenu kohest tagastamist, kui laenusaaja:
7.1.1 ei kasutata laenu sihipäraselt või ei ole nõuetekohaselt lepingut täitnud;
7.1.2 on esitanud väärinformatsiooni;
7.1.3 ei võimalda sihtasutusel kontrollida laenu sihipärast kasutamist.

8. Abi tagasinõudmine

8.1 Laenuna antud vähese tähtsusega abi tagasinõudmine toimub maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 43 või kalandusturu korraldamise seaduse §-s 53 sätestatud alustel.