Tagatistasud

TAGATISTASUDE MÄÄRAD

Tagatistasu on tasu tagamiskohustuse eest.
Tasu määr väljendatakse protsentides aasta kohta võlakohustusele antud tagatise summast. Tasu määr otsustatakse iga taotluse osas eraldi arvestades konkreetse projekti riskisust ja ettevõtjat jäädes seejuures vahemikku 0,4% kuni 7,5%

Sihtasutusel on õigus võtta tasu kogu tagamise perioodi eest ühekordse maksena.

Tagatistasu määra alandamine

Otsustatud tagatistasu määra saab vähendada üksnes ettevõtjale riigiabi või vähese tähtsusega abi andes. Ettevõtja saab abi taotleda esitades sihtasutusele (taotluse vorm on kättesaadav sihtasutuse veebilehelt).

Abi andmisel lähtub sihtasutus Põllumajandusministeeriumiga sõlmitud halduslepingu nr 297 muutmise lepingust (RT I, 01.04.2015, 11) ning sihtasutuse nõukogu 05.02.2015 otsusega kinnitatud Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate võlakohustuste tagamise korrast (tagatiste kava).

Põllumajandusliku esmatootmisega, põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevad ettevõtjad või neid esindavad mittetulundusühingud ning mittepõllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega või teiste maamajandustegevustega tegelevad ettevõtjad või neid esindavad mittetulundusühingud võivad taotleda tagatistasu määra vähendamist läbi riigiabi üksnes investeeringuid finantseerivate võlakohustuste tagatiste osas. Kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevad ettevõtjad võivad taotleda tagatistasu määra vähendamist läbi riigiabi kalanduse ja vesiviljeluse säästvaks arenguks ning turustuse ja töötlemisega seotud meetmeteks.

Kui sihtasutus on andnud tagatise ettevõtja poolt soovitud võlakohustusele ja ettevõtja on sõlminud krediidi- või finantseerimisasutusega lepingu finantseerimistehingu tegemiseks, siis on ettevõtjal õigus taotleda sihtasutuselt määratud tagatistasu alandamist üksnes vähese tähtsusega abi vormis.

Abielemendi arvutamise aluseks on tagatistasu, mida arvestatakse protsentides aastas võlakohustusele antavast tagatise summast ja mida võib sihtasutus võtta otsuse langetamise hetkel määra alusel, mis ei ole väiksem, kui on sätestatud Euroopa Komisjoni teatises EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta garantiidena antava riigiabi suhtes (ELT C 155, 20.06.2008, lk 10–22). Abina käsitletakse tagatise andmisel otsustatud tagatistasu määra ja sihtasutusele tegelikult makstud tagatistasu vahet.

Üksikjuhtumil võib sihtasutus määrata tagatistasu leitud määrast väiksemana, kasutades järgmisi alandamise aluseid:

  • regionaalne – tegevus toimub väljaspool linnasid;
  • mikroettevõte – töötajaid alla 10, bilansimaht ja käive alla 2 miljonit eurot;
  • investeering loob uusi töökohti;
  • teaduspõhiste ja innovatiivsete tehnoloogiate kasutamine;
  • kohaliku tooraine kasutamine;
  • alustav ettevõte – asutamisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud;
  • naisettevõtjad – vähemalt 51% ettevõtte kapitalist kuulub naistele või  
  • ettevõtet juhib naine.

 

Tagatistasusid võib iga loetelus nimetatud alusel alandada kuni ühe protsendi võrra, kuid sealjuures ei tohi lõplik tagatistasu määr olla alla 0,4 protsendi.