COVID-19 meetmed

Alates 04.06.2021 on Maaelu Edendamise Sihtasutus peatanud põllumajandustootmisega ning toiduainete töötlemisega tegelevate väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele suunatud Covid-19 rahastamisvahendi käibekapitalilaenude taotluste vastuvõtmise rahaliste vahendite ammendumise tõttu.

Mikroettevõtjatele suunatud käibekapitalilaenude taotluste vastuvõtmine jätkub.

 

 

Maaelu Edendamise Sihtasutus alustas COVID-19 laenukäenduste ja COVID-19 rahastamisvahendi käibekapitalilaenude taotluste vastuvõtmist alates 19.04.2021. Kõik dokumendid palume saata aadressile mes@mes.ee.

 

COVID-19 laenukäendus

Loe COVID-19 laenukäenduse tingimusit siit: COVID-19 KÄENDUS

 

COVID-19 käibelaenud

Loe COVID-19 rahastamisvahendi käibekapitalilaenu tingimusi siit: COVID-19 RAHASTAMISVAHENDI KÄIBEKAPITALILAEN

 

Maaelu Edendamise Sihtasutus avalikustab tulenevalt Vabariigi Valitsuse 28.04.2020 määruse nr 31 muudatusest nr 21 (RT I, 05.03.2021, 5) kodulehel (www.mes.ee) ettevõtjatele antud finantsinstrumendi (so COVID-19 laenukäendus või COVID-19 laen) kohta järgmised andmed:

1) saaja nimi;
2) abi meetme nimetus;

3) laenu või laenukäenduse summa;
4) finantsinstrumendi tagastamise tähtaeg.

Andmete tabel (01.06.2021)

Andmed COVID-19 laenude, laenukäenduste, põllumaa kapitalirendi taotluste ja otsuste kohta seisuga 11.06.2021 (uuendatakse igal reedel):

Andmete tabel (11.06.2021)

 

 

Covid-19 erakorraline toetus

Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu otsustas (05.03.2021) 3,8 miljoni euro eraldamise erakorralise toetuse maksmiseks ning toetustingimused lihaveiste, maheteravilja ja mahemunakanade kasvatuse toetamiseks.

Erakorraline toetus jaguneb valdkonniti järgmiselt: 2,2 miljonit eurot lihatõugu veiste (sellest 1,1 miljonit eurot ammlehmade ja 1,1 miljonit eurot lihatõugu veiste), 0,1 miljonit eurot mahemunakanade ja 1,5 miljonit eurot maheteravilja kasvatamise toetamiseks.

Taotlusi võttis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet vastu e-pria kaudu 15.–22. märtsini.

 

MESi nõukogu poolt 11.06.2021 kinnitatud ühikumäärad on järgmised:

maheteravilja kasvatus  33,61 eurot teravilja hektari kohta;

mahemunakanade kasvatus  4,39 eurot kana kohta;

lihaveisekasvatus  26,97 eurot lihaveise kohta;

ammlehmade kasvatus  39,45 eurot ammlehma kohta

 
Kõik toetused makstakse MESi poolt välja hiljemalt 30. juuniks 2021. aastal.

 

Loe Erakorralise toetuse tingimusi siit: COVID-19 erakorraline toetus

 

 

Sihtasutusel on tulenevalt Covid-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisist ja sellest tulenenud eriolukorrast õigus tagasiulatuvalt alates 2020. aasta aprillist ettevõtja vabas vormis esitatud taotluse alusel vähendada

Euroopa Kalandusfondist (EKF) 2007-2013

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (EMKF) 2014-2020

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020

rahastamislepingu alusel sõlmitud laenulepingute intressi kuni kaheks aastaks. Intressi määramisel lähtub sihtasutus viite- ja diskontomäärade teatises kirjeldatud metoodikast ja sihtasutuse Covid-19 meetmete hinnastamispoliitikast. Intressi vähendamisel võib laenusaajale kaasneda abi. 

Vabas vormis esitatud taotluses peab taotleja välja tooma Covid-19 puhangu tõttu ettevõttele tekkinud kahju.

 

Täpsemat infot jagavad MESi analüütikud:

ANALÜÜTIK

KONTAKT

Enn Tiitus

648 4067, 513 7918
enn.tiitus@mes.ee

Laivi Piir

648 4017
laivi.piir@mes.ee

Lea Kirsipuu

648 4148, 5919 4655
lea.kirsipuu@mes.ee

Marina Kütt

648 4771, 5330 3495
marina.kytt@mes.ee

Kristiina Raba

648 4017
kristiina.raba@mes.ee

 

Kriisimeetmetest laenu ja käenduse taotlemist nõustavad ka maamajanduse konsulendid.