COVID-19 meetmed

 

 

NB!  COVID-laenu taotluste vastuvõtt lõpetatakse alates 26. oktoobrist rahaliste vahendite ammendumise tõttu. Laenukäenduste ja põllumaa kapitalirendi taotluste vastuvõtmine jätkub.

Maaeluministeeriumi pressiteade

 

 

2020. aasta lisaeelarve vahenditest pakub Maaelu Edendamise sihtasutus põllumajandus- ja toiduainesektorile ning maaettevõtjatele erinevaid kriisimeetmeid, mis aitavad leevendada koroonaviiruse levikust tulenevaid majanduslikke raskusi.

Meetmete kogumaht on 200 mln eurot. Kriisist võimalikult kiiresti väljumiseks ning kriisi negatiivsete mõjude leevendamiseks pakub sihtasutus laenukäendusi ja laene.

 

Sihtasutusel on tulenevalt Covid-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisist ja sellest tulenenud eriolukorrast õigus tagasiulatuvalt alates 2020. aasta aprillist ettevõtja vabas vormis esitatud taotluse alusel vähendada

Euroopa Kalandusfondist (EKF) 2007-2013

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (EMKF) 2014-2020

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020

rahastamislepingu alusel sõlmitud laenulepingute intressi kuni kaheks aastaks. Intressi määramisel lähtub sihtasutus viite- ja diskontomäärade teatises kirjeldatud metoodikast ja sihtasutuse Covid-19 meetmete hinnastamispoliitikast. Intressi vähendamisel võib laenusaajale kaasneda abi. 

Vabas vormis esitatud taotluses peab taotleja välja tooma Covid-19 puhangu tõttu ettevõttele tekkinud kahju.

 

COVID-19 laenukäendus ja laenud

Laenukäenduse ja laenude eesmärk on COVID-19 puhangust tingitud ootamatu likviidsusnappuse leevendamine  väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjatele (sh mikroettevõtjatele) ning suurettevõtjatele.

Laenukäenduse ja laenude sihtgrupp on:

  • põllumajanduse esmatootjad,
  • põllumajandustoodete töötlejad ja/või turustajad,
  • kalandus- ja vesiviljelussektoris tegutsevad ettevõtjad,
  • toiduainete tööstuses tegutsevad ettevõtjad, maamajandusega (sh majutus, toitlustus jmt) tegelevad ettevõtjad,
  • hoiu-laenu ühistud, kes kuuluvad Eesti Hoiu-Laenuühistute Liitu,
  • sihtasutused,
  • mittetulundusühingud.

 

KÄENDUS. Laenule vajaliku käenduse ulatuse otsustab krediidiasutus. Käenduse saamiseks esitab laenuandja sihtasutusele käenduse vormikohase taotluse.  Ettevõtjal endal pole üldjuhul täiendavaid toimingud teha tarvis. Sihtasutusel on koostöölepped enamike Eestis tegutsevate krediidi- ja finantseerimisasutustega.
Sihtasutuse käenduse ulatus ja maksimaalne käendussumma ettevõtjale oleneb käenduse meetme tingimustest.

Loe COVID-19 laenukäenduse tingimusit siit: COVID-19 KÄENDUS

LAENUD.

NB! Covid-19 laenutaotluste vastuvõtmine on lõpetatud alates 26.10.2020.

NB! Laenumeetme muudatus alates 16.06.2020.
Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt väljastatav COVID laenu maksimaalne summa ilma kaaslaenajata on 1 000 000 eurot.
Taotledes laenu, mille summa ületab 1 000 000 eurot, peab klient leidma krediidi- või finantseerimisasutuse, kes koos MESiga laenab proportsionaalselt üle 1 000 000 euro piiri ületava summa.
Koos krediidi- või finantseerimisasutusega on MESi poolt väljastatav laenu summa maksimaalselt 2 000 000 eurot.

Muudatuse aluseks on Maaeluministeeriumi poolt esitatud juhis.

 

Loe COVID-19 laenutingimusi siit: COVID-19 LAEN.

 

Maaelu Edendamise Sihtasutus avalikustab tulenevalt Vabariigi Valitsuse 28.04.2020 määrusest nr 31 (RT I, 08.05.2020, 38) kodulehel (www.mes.ee) ettevõtjatele antud finantsinstrumendi (so COVID-19 laenukäendus või COVID-19 laen) kohta järgmised andmed:

1) saaja nimi;
2) abi meetme nimetus;

3) laenu või laenukäenduse summa;
4) finantsinstrumendi tagastamise tähtaeg.

Andmete tabel (19.02.2021)

Andmed COVID-19 laenude, laenukäenduste, põllumaa kapitalirendi taotluste ja otsuste kohta seisuga 19.02.2021 (uuendatakse igal reedel):

Andmete tabel (19.02.2021)

 

Taotlejatele jagavad täpsemat infot MESi analüütikud:

ANALÜÜTIK

KONTAKT

Enn Tiitus

648 4067, 513 7918
enn.tiitus@mes.ee

Laivi Piir

648 4017
laivi.piir@mes.ee

Lea Kirsipuu

648 4148, 5919 4655
lea.kirsipuu@mes.ee

Marina Kütt

648 4771, 5330 3495
marina.kytt@mes.ee

Kristiina Raba

648 4017
kristiina.raba@mes.ee

Lea Toompuu

lea.toompuu@mes.ee

Triin Luksepp

triin.luksepp@mes.ee

Tarmo Maasikamäe

tarmo.maasikamae@mes.ee

Lembit Ostra

lembit.ostra@mes.ee

 

Kriisimeetmetest laenu ja käenduse taotlemist nõustavad ka maamajanduse konsulendid.