COVID-19 meetmed

Maaelu Edendamise Sihtasutuses on lõppenud Covid-19 laenutaotluste ja laenukäenduse taotluste vastuvõtmine. 

 

Maaelu Edendamise Sihtasutus avalikustab tulenevalt Vabariigi Valitsuse 28.04.2020 määruse nr 31 muudatusest nr 21 (RT I, 05.03.2021, 5) kodulehel (www.mes.ee) ettevõtjatele antud finantsinstrumendi (so COVID-19 laenukäendus või COVID-19 laen) kohta järgmised andmed:

1) saaja nimi;
2) abi meetme nimetus;

3) laenu või laenukäenduse summa;
4) finantsinstrumendi tagastamise tähtaeg.

Andmete tabel (31.12.2021)

Andmed COVID-19 laenude, laenukäenduste, põllumaa kapitalirendi taotluste ja otsuste kohta seisuga 16.05.2022 (uuendatakse igal reedel):

Andmete tabel (16.05.2022)

 

 

Covid-19 erakorraline toetus

Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu otsustas (05.03.2021) 3,8 miljoni euro eraldamise erakorralise toetuse maksmiseks ning toetustingimused lihaveiste, maheteravilja ja mahemunakanade kasvatuse toetamiseks.

Taotlusi võttis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet vastu e-pria kaudu 15.–22. märtsini.

Kõik toetused maksti MESi poolt välja 30. juuniks 2021. aastal.

COVID-19 erakorralise toetuse saajate nimekiri.

Erakorralise toetuse tingimused: COVID-19 erakorraline toetus

 

 

Sihtasutusel on tulenevalt Covid-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisist ja sellest tulenenud eriolukorrast õigus tagasiulatuvalt alates 2020. aasta aprillist ettevõtja vabas vormis esitatud taotluse alusel vähendada

Euroopa Kalandusfondist (EKF) 2007-2013

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (EMKF) 2014-2020

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020

rahastamislepingu alusel sõlmitud laenulepingute intressi kuni kaheks aastaks. Intressi määramisel lähtub sihtasutus viite- ja diskontomäärade teatises kirjeldatud metoodikast ja sihtasutuse Covid-19 meetmete hinnastamispoliitikast. Intressi vähendamisel võib laenusaajale kaasneda abi. 

Vabas vormis esitatud taotluses peab taotleja välja tooma Covid-19 puhangu tõttu ettevõttele tekkinud kahju.

 

Täpsemat infot jagavad MESi analüütikud:

ANALÜÜTIK

KONTAKT

Enn Tiitus

648 4067, 513 7918
enn.tiitus@mes.ee

Laivi Piir

648 4017
laivi.piir@mes.ee

Lea Kirsipuu

648 4148, 5919 4655
lea.kirsipuu@mes.ee

Marina Kütt

648 4771, 5330 3495
marina.kytt@mes.ee

Kristiina Raba

648 4017
kristiina.raba@mes.ee

 

Kriisimeetmetest laenu ja käenduse taotlemist nõustavad ka maamajanduse konsulendid.