Otselaen

Kinnitatud MES nõukogu

08.11.2019 otsusega nr 3

Laen väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele

Maaelu Edendamise Sihtasutus  annab otselaene  väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjatele eesmärgiga parandada kapitalile ligipääsu.

Eesmärk

Kapitalile ligipääsu parandamine väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjale

Sihtgrupp

1. Põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevad ettevõtjad;*
2. põllumajandustoodete esmatootjate kontrolli all oleva varustamise, turustamisega ja ümbertöötlemisega tegelevad ettevõtjad;*
3. kalandus- ja vesiviljelussektoris tegutsevad ettevõtjad;*
4. hoiu-laenuühistud;
5. mittetulundusühingud;
6. sihtasutused;
7. maamajandusega tegelevad ettevõtjad;*
8. ettevõtjate esindusorganisatsioonid.

Laenu tingimused:

 

sihtotstarve

Ettevõtjatele investeerimiseks ja käibevahenditeks ning mittetulundussektorile üksnes toetuste sildfinantseerimiseks.

summa

kuni 1 500 000 eurot

intress

 

fikseeritakse laenu välja andmise hetkel, Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimise operatsioonidele kohaldatav intressimäär pluss minimaalselt 4%;

kestus

maksimaalselt kuni 10 aastat kuni 1 aastase maksepuhkusega;

tagatised

 

Kinnisvara, vallasvara, muud laenuandja poolt aktsepteeritavad ja vajalikuks peetavad tagatised. Tagatis peab katma vähemalt 50% laenusummast;

muud tingimused

Laenulepingu muutmise taotlust käsitletakse uue laenutaotlusena, mida menetletakse kehtivate tingimuste kohaselt.

Laenu taotlemiseks esitatavad dokumendid

Laenutaotlus;
ülevaade ettevõtja senisest tegevusest ja tuleviku kavast;
aktsionäride ja osanike nimekiri laenu taotlemise seisuga;
põhikirjas sätestatud pädeva organi otsus laenu taotlemise kohta;
eelneva kvartali bilanss ja kasumiaruanne; kinnisvara hinnang;
olemasolul krediidiasutuse või reitinguagentuuri poolt antud krediidireiting;
muud sihtasutuse poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

Piirangud ja kumuleerimine

Seadusandlikud:
Laenu ei saa anda ettevõtjale, keda loetakse  Euroopa Komisjoni õigusaktidest tulenevalt finantsraskustes olevaks.

Kui laenuga kaasneb vähese tähtsusega abi andmine:
Kui laenuga kaasneb vähese tähtsusega abi andmine, on laenu andmine ja laenusumma suurus sõltuvuses vähese tähtsusega abi piirmääradest
Vähese tähtsusega abi ei või kumuleerida samade abikõlblike kulude või samade riskifinantseerimismeetmete toetuseks antava riigiabiga, kui sellise kumuleerimise tulemusel ületab abi kõrgeima asjaomase ülemmäära või abisumma, mis on iga juhtumi iseärasusi arvestades kindlaks määratud grupierandi määruse või komisjoni otsusega. Sellist vähese tähtsusega abi, mida ei anta teatavate abikõlblike kulude katteks või mis ei tulene sellistest kuludest, võib kumuleerida muu riigiabiga, mida antakse grupierandi määruse või komisjoni otsuse alusel.
Laenu saab anda üksnes summas, mille tulemusel ei suurene laenusaaja  vähese tähtsusega abi kogusumma üle talle sätestatud ülemmäära.

Vähese tähtsusega abi andmisel tuleb arvestada ka alljärgnevat:
Ühele abi saajale antava vähese tähtsusega abi kogusumma ei tohi mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada vastavas valdkonnas tegutsevale abi saajale Euroopa Komisjoni poolt kindlaksmääratud abi kogusummat/hetkel kehtivad piirangud:
maanteetranspordi valdkonnas 100 000 eurot;
muudes valdkondades 200 000 eurot;
kalandus- ja vesiviljelussektoris 30 000 eurot;
põllumajandussaaduste esmatootmine 15 000 eurot.

Seejuures tuleb arvestades ka:
a) liikmesriigi jaoks tervikuna sätestatud taolise abi piirväärtust;
b) kui ühendus on välja andnud õigusakti ühise turukorralduse kehtestamiseks teatavas põllumajandussektoris, on liikmesriigid kohustatud hoiduma mis tahes meetmete võtmisest, mis seda korraldust kahjustavad või sellest kõrvale kalduvad;
c) kui abimeetme raames antava abi kogusumma on suurem määruses nimetatud ülemmäärast, ei kohaldata selle abisumma suhtes vähese tähtsusega abi määrust isegi juhul, kui abi osa ei ole kõnealusest ülemmäärast suurem;
d) kui sama projekti raames saadakse riigiabi, siis ei või vähese tähtsusega abi kumuleerida riigiabiga samadele abikõlblikele kuludele, kui kumuleerimise tulemusel on abi osatähtsus suurem kui iga juhtumi iseärasusi arvestades on kindlaks määratud õigusaktidega.

Sihtasutuse nõukogu otsustest tulenevad:

territoriaalsed, tegevusvaldkondlikud või muule põhimõttele tuginevad piirangud.

Seadusandlik alus

Euroopa Liidu toimimise leping;
Euroopa komisjoni  määrus (EL) nr 1407/2013 (ELT L 352, 24.12.2013);
Euroopa komisjoni  määrus (EL) nr 1408/2013 (ELT L 352, 24.12.2013);
Euroopa komisjoni määrus (EL) nr 717/2014 (ELT L 190/45, 28.6.2014);
Maaelu ja Põllumajandusturu korraldamise seadus (RT I, 15.03.2014, 2);
Kalandusturu korraldamise seadus (RT I, 05.12.2014, 1);
Põllumajandusministeeriumiga sõlmitud halduslepingu nr 297 muutmise leping 3.4-23/87;
MESi põhikiri.

*Laenude andmine MESiga mitte seotud ettevõtjatele on piiratud juhatuse 31.12.2019 otsuse nr 1-2.1/35 alusel perioodiks 01.01.2020-30.06.2020. Piirang ei kehti sihtasutusega juba käendus- või laenusuhtes olevatele ettevõtjatele.

Laenumeede PDF kujul

Meie analüütik Lea Kirsipuu on meelsasti valmis Teile täpsemat teavet andma, kui helistate telefonil 648 4148 või kirjutate aadressil lea.kirsipuu@mes.ee