Käendused

Kiviaed

Mis on käendus?

Käendus on tagatis, mille sihtasutus annab ettevõtja võlakohustusele (pangalaen, liising vms).

Mis on käenduse eesmärk?

Käenduse eesmärk on tagada ettevõtjatele parem juurdepääs laenuvahenditele, tõstes ettevõtja krediidikõlblikkust, mida võivad vähendada ebapiisav või mittelikviidne tagatisvara, alustamisjärgus ettevõtja kõrge risk, suundumine uude tegevusvaldkonda, varasema laenukogemuse puudumine või ebaselge usaldusväärsus.

Kes on käenduse sihtgrupp?

Sihtasutus annab käenduse väikese ja keskmise suurusega ettevõttele (VKE), mis pole finantsraskustes ja millel puuduvad maksuvõlad. VKE kategooriasse kuuluvad ettevõtted, millel on vähem kui 250 töötajat,  aastakäive ei ületa 50 mln eurot  ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 mln eurot. 

Sihtasutus finantseerib Eesti äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud biomajandusvaldkonna ning maapiirkondade äriühinguid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid ning mittetulundusühinguid ja sihtasutusi.
Sihtasutus finantseerib (sh käendab) selliseid biomajandusvaldkonna ettevõtteid või esindusorganisatsioone, kelle tegevuse eesmärgiks on Eestis tekkiva bioloogilise vara tootmine või väärindamine või kes kasutavad oma toodangu tegemisel olulises osas Eestist pärit toorainet või tegutsevad selliste ettevõtete või organisatsioonide huvides. Sihtasutuse tooted on suunatud eelkirjeldatud tingimust arvestades järgmistele tegevustele: toidu tootearendus, sisendite müük esmatootjatele, esmatootmine, toodete kokkuost ja vahendamine, töötlev tööstus, tootjate otseturundus. Ettevõtja või esindusorganisatsiooni tegevuskohale piirangud puuduvad, kuid sihtasutus ei finantseeri otseseid eksporditehinguid.
Lisaks biomajandusvaldkonna tegevustele finantseerib (sh tagab) sihtasutus maapiirkondade ettevõtteid ja mittetulundussektorit, kui finantseerimist vajav tegevus võimaldab luua või säilitada töökohti maapiirkondades või parendab või säilitab maapiirkondade elukvaliteeti. Maapiirkondadeks loetakse kogu Eesti, välja arvatud Tallinna linn ja Tallinna linna ümbritsevad kohaliku omavalitsuse üksused[1] ning Tartu linn asustusüksusena. Mittetulundussektori osas loetakse maapiirkonnaks ka Tallinna linna ümbritsevad kohaliku omavalitsuse üksused. Sihtasutus ei finantseeri tegevusi järgmistes valdkondades: kinnisvara arendus (näiteks elamute ehitus, tööstuspiirkondade rajamine jms) ning maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine (välja arvatud, kui finantseeringul on selge seos maapiirkondade elukvaliteedi tõstmise või säilitamisega).

[1] Kohalike omavalitsuste üksuste piirid seisuga 06.10.2017

Millised on käendamise põhimõtted?

Käendus ei vabasta ettevõtjat varalisest vastutusest. Ettevõtjal lasub esmane vastutus laenukohustuse täitmise eest. Kui mingitel põhjustel ettevõtja äri ebaõnnestub ning laenusaaja panditud varast ja laenusaaja kohustusi tagavate kolmandate isikute varast ei piisa laenujäägi kustutamiseks, maksab sihtasutus kokkulepitud käendussumma välja laenuandjale.

Kui suure summa ulatuses on võimalik käendust saada?

Ettevõtja võlakohustust käendatatakse kuni 80% ulatuses põhivõlast.
Maksimaalne käendussumma ettevõtjale on piiratud 2 500 000 euroga.

Kuidas käendust taotleda?

Kui olete veendunud, et ilma täiendava tagatiseta laenu ei anta ja soovite laenule sihtasutuse käendust, piisab kui informeerite laenuandjat. Konkreetsele laenule vajaliku käenduse ulatuse otsustab laenuandja. Käenduse saamiseks esitab laenuandja sihtasutusele käenduse vormikohase taotluse.  Ettevõtjal endal pole üldjuhul täiendavaid toimingud teha tarvis. Sihtasutusel on koostöölepped enamike Eestis tegutsevate krediidi- ja finantseerimisasutustega.  Käendus on tasuline. Käenduslepingu sõlmimine ja muutmine on tasuta.

 

Meie analüütikud on meelsasti valmis Teile täpsemat teavet andma.

Enn Tiitus +372 648 4067 enn.tiitus@mes.ee

Laivi Piir +372 648 4017 laivi.piir@mes.ee

Lea Kirsipuu  +372 648 4148 lea.kirsipuu@mes.ee

Marina Kütt 648 4771 marina.kytt@mes.ee