Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Maaelu Edendamise Sihtasutus (edaspidi sihtasutus) austab igaühe õigust oma isikuandmete kaitsele, mistõttu töötleb sihtasutus isikuandmeid lähtuvalt andmesubjekti (st tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku) huvidest, õigustest ja vabadustest.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Sihtasutus töötleb isikuandmeid oma põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks ja koostööpartneritega sõlmitud lepingute ning ministeeriumitega sõlmitud halduslepingute täitmiseks.

Sihtasutus võib töödelda isikuandmeid finantstoodete (st laenud ja käendused) pakkumisel ja andmisel ning halduslepingutest tulenevate ülesannete täitmiseks (nt nõustamisteenuse osutamisega seoses).

Isikuandmete koosseis (nt tuvastamist võimaldavad andmed, kontaktandmed vm) sõltub konkreetsest teenusest, kuid sihtasutus arvestab alati minimaalsuse põhimõttega ehk kogutakse ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud teenuse pakkumiseks.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Nõusoleku alusel töötleb sihtasutus isikuandmeid, kui ei esine muid seaduslikke aluseid ning andmesubjekt on andnud selgesõnalise nõusoleku oma andmete töötlemiseks, kusjuures nõusolekust peab selguma konkreetne isikuandmete töötlemise eesmärk või eesmärgid ja andmete töötleja (sihtasutus või vajadusel kaasvastutav töötleja või volitatud töötlejad).

Lepingu täitmiseks töötleb sihtasutus isikuandmeid võlaõiguslike lepingute (sh laenu-, käendus-, nõustamis- ja töölepingute) sõlmimise ettevalmistamiseks, täitmiseks ja jälgimiseks, vajadusel lepingutel põhinevate õigusnõuete ettevalmistamiseks ja õigusnõuete kaitsmiseks. Isikuandmete töötlemise eesmärgid lepingu täitmisel võivad olla: laenusaaja juhtorgani liikme, käendaja, töötaja tuvastamine, lepinguga võetud kohustuste täitmine, lepinguliste kohustuste täitmise jälgimine, teise lepingu poolega suhtlemine, maksekohustuste täitmine või selle täitmise tagamine, nõuete esitamine, realiseerimine, kaitsmine. Lepingu täitmise eesmärgil reeglina ei töödelda isikuandmete eriliike (nt terviseandmed), sellisel juhul on töötlemise seaduslikkuse aluseks muu asjakohane alus (nt õigusnõude ettevalmistamine või lepinguliste kohustuste muutmine vmt).

Juriidilise kohustuse täitmiseks ja avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks töötleb sihtasutus isikuandmeid õigusaktidest sätestatud eesmärkidel ja ulatuses. Näiteks, töötleb sihtasutus isikuandmeid maksuseadustest või töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks ja sihtasutusele halduslepinguga pandud ülesannete täitmisel.

Sihtasutus võib isikuandmeid (sh eriliiki) töödelda ka õigusnõude koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks.

Sihtasutuse õigustatud huvi tähendab muuhulgas huvi pakkuda kliendile kvaliteetseid teenuseid ja arendada teenuseid vastavalt kliendi soovidele, mistõttu võib sihtasutus kliendisuhete hoidmiseks teha pöördumisi, küsida klientidelt või töötajatelt tagasisidet (nt korraldada rahuoluküsitlusi) või on töötlemine rangelt vajalik ja proportsionaalne võrgu-ja infoturbe tagamiseks avaliku sektori asutuste, elektroonilise side teenuste pakkujate jt isikute poolt. Pettuste vältimiseks vajalik isikuandmete töötlemine on samuti sihtasutuse õigustatud huvi (nt juhtorganite liikmete, käendajate, nõustamisteenuse klientidega seotud isikute deklaratsioonide menetlemine). Õigustatud huvi korral töötleb sihtasutus isikuandmeid ainult juhul, kui andmesubjekti huvid või põhivabadused- ja õigused ei kaalu andmete töötlemise huvi üles, sihtasutus ei täida eesmärgi saavutamiseks avalikke ülesandeid ning puudub muu isikuandmete töötlemise alus. Andmesubjekti huvid ja põhiõigused võivad olla sihtasutuse huvidest tähtsamad eelkõige juhul, kui isikuandmeid töödeldakse olukorras, kus andmesubjektil ei ole mõistlik eeldada edasist töötlemist.

Eluliste huvide kaitseks võib sihtasutus töödelda isikuandmeid (ka eriliiki), kui see on vajalik andmesubjekti kaitsmiseks (nt erakorralise abi väljakutsumiseks).

Isikuandmete eriliikide töötlemiseks küsib sihtasutus andmesubjekti nõusoleku või töötleb eriliigilisi isikuandmeid tööõigusest tulenevate kohustuste ja eriõiguste täitmiseks või lepingutest tulenevate kohustuste täitmisega seoses (nt käendaja vastutuse muutmiseks vmt) või olulise avaliku huviga seotud põhjustel õigusakti alusel.

Isikuandmete vastuvõtjad

Sihtasutus võib edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes omavad selleks seadusest, muust õigusaktist või rahvusvahelisest lepingust tulenevat õigust või teevad koostööd sihtasutusega.

Koostööpartnerid töötlevad isikuandmeid sihtasutuse nimel ja ainult eesmärgil, milleks sihtasutus kogutud isikuandmeid töötleb ning juhindudes korrast.

Koostööpartnerid võivad asuda ka väljaspool Eestit, Euroopa Liitu või Euroopa Liidu Majanduspiirkonda (st väljaspool üldmääruse toimimisala). Sellisel juhul rakendame kaitsemeetmeid, et tagada isikuandmete kaitse vastavalt üldmäärusele (nt rakendame AKI väljatöötatud andmekaitse üldtingimusi).

Sihtasutus võib edastada isikuandmeid pädevatele riigiasutustele seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kui ta on andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid. Selleks tuleb pöörduda sihtasutuse poole.

Andmesubjektil on õigus nõuda oma andmete kustutamist ehk õigus olla unustatud, kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku või õigustatud huvi alusel. Siiski pole isikuandmete täielik kustutame võimalik, kui isikuandmeid töödeldakse ka muudel eesmärkidel ja muudel alustel (nt kasutatakse isikuandmeid ka juriidiliste kohustuste täitmisel riigiasutustesse esitamisel või raamatupidamisdokumentide säilitamiseks või valmistatakse ette õigusnõuet lepingulisel alusel).

Andmesubjektil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui sihtasutus töötleb andmeid avalikes huvides oleva ülesande täitmise või õigustatud huvi alusel. Selleks tuleb esitada kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vastuväide. Vastuväite saamisel kaalub sihtasutus õiguslikke huve ja vajadusel lõpetab andmetöötluse. Vastuväite esitamise õigust ei saa realiseerida, kui sihtasutus tõendab, et isikuandmeid töödeldakse õiguspärasel alusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused või õigusnõuete koostamise, esitamise ja kaitsmise eesmärgil.

Andmesubjektil on õigus piirata teda puudutavat andmetöötlust, kui andmesubjekt on vaidlustanud isikuandmete õigsuse ning andmetöötlus piiratakse isikuandmete õigsuse kontrollimise ajaks või andmesubjekt taotleb ebaseadusliku töötlemise puhul kustutamise asemel kasutamise piiramist või kui sihtasutus ei vaja enam andmeid, kuid andmesubjekt vajab neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või kui andmesubjekt esitab vastuväite, siis ajaks mille jooksul sihtasutus oma otsuse teeb.

Andmesubjektil on õigus nõuda sihtasutuselt üldkasutatavas vormingus ja masinloetavalt esitatud andmete ülekandmist andmesubjekti nõusoleku või lepingu täitmise alustel. Sihtasutus peab andmesubjekti nõuet täites ka hindama, et õiguse kasutamise ei kahjustaks teiste isikute õigusi ja vabadusi.

Andmesubjektil on igal ajal õigus tutvuda oma andmetega ja saada teavet andmete töötlemise eesmärkide ja tähtaegade kohta. Andmetega tutvumiseks tuleb pöörduda sihtasutuse poole e-posti aadressil andmekaitse@mes.ee või aadressil Oru 21, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71003.

Andmete väljastamiseks, parandamiseks, kustutamiseks või vastuväidetele vastamiseks on vaja sihtasutusel andmesubjekt tuvastada, mistõttu võib sihtasutus paluda andmesubjektilt vormikohast avaldust, sh digitaalselt allkirjastatult, või enese tuvastamist muul viisil. Sihtasutus vastab andmesubjektile tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pärast taotluse saamist. Vastamise tähtaega võib pikendada 60 kalendripäeva võrra, võttes arvesse taotluse keerukust ja andmete mahtu. Pikendamisest tuleb andmesubjekti teavitada 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest.

Isikuandmete säilitamine

Sihtasutus säilitab isikuandmeid ajavahemikus, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kuni seaduses sätestatud säilitamistähtajani (nt raamatupidamisandmed 7 aastat).

Säilitamistähtaja möödudes andmed anonüümitakse või kustutatakse, va kui esineb seda välistav asjaolu (nt õigusnõude kaitsmise vajadus).

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Andmesubjekt võib oma isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega või oma õiguste realiseerimiseks pöörduda Maaelu Edendamise Sihtasutuse (registrikood 90000245), andmekaitseametniku poole e-posti aadressil andmekaitse@mes.ee või aadressil Oru 21, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71003.

Kui andmesubjekt leiab, et sihtasutus on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega sihtasutuse andmekaitseametniku poole. Samuti on andmesubjektil õigus igal ajal pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktid on leitavad www.aki.ee.

Lisainformatsioon

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (edaspidi sihtasutus) Oru tn 21 maja välisfassaadil on kuus valvekaamerat ja maja eesruumis on 1 valvekaamera.
Salvestis säilib kuni 14 kalendripäeva, peale mida kirjutatakse salvestite poolt vanem informatsioon automaatselt üle.
 1. Töötlemise õiguslik alus ja eesmärk
1.1 Isikuandmete töötlemine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1 punkti f alusel.
1.2 Videovalvesüsteemi kasutatakse sihtasutusele kuuluva vara ning sihtasutuse territooriumil viibivate isikute kaitseks.
 
2. Salvestise töötlemine ja kasutamine
 
2.1 Reaalajas sihtasutus jälgib turvakaamera pilti üksnes ohu kahtluse või ohuolukorra korral või korrarikkumise kohta teate saamisel. Turvakaamerate salvestisi vaadatakse vajaduse korral.
2.2 Õigustatud huvi korral tagatakse salvestisele juurdepääs järgmistele isikutele ja ametiasutustele:
  • andmesubjekt;
  • Politsei- ja Piirivalveamet avaliku korra rikkumise või vara kahjustamise korral kriminaal- või väärteomenetluseks;
  • muud isikud ja ametiasutused, kellel on seaduse kohaselt salvestisele ligipääsu õigus.
2.2.1 Andmesubjekt peab salvestisele juurdepääsuks esitama kirjaliku taotluse, märkides salvestisele juurdepääsu soovimise põhjuse ning aja ja koha, mille kohta ta salvestist näha soovib.
2.3 Salvestise töötlejal on õigus jätta andmesubjekti taotlus rahuldamata ning mitte lubada salvestisele juurdepääsu, kui taotlejale ei ole võimalik näidata tema kohta kogutud andmeid nii, et need ei kahjustaks teiste isikute huve.
 
3. Salvestise vastutava töötleja andmed
 
Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võib pöörduda Maaelu Edendamise Sihtasutuse (registrikood 90000245) andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@mes.ee või aadressil Oru 21, Viljandilinn, Viljandi maakond, 71003.