eesmärk

Pakume alternatiivsete finantsvahendite kaasamise võimalust väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele

Tegevus

Võlakirjade garanteerimine ja ost

Sihtrühm

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtja

Tegutseb Eesti Vabariigi territooriumil või asub seal tema oluline investeeringuobjekt.

Tegeleb põllumajandussaaduste töötlemise, kalandustoodete tootmise või töötlemisega või muu maamajandustegevusega.

Seadusandlik alus

Väärtpaberituru seadus

Eesti Väärtpaberite Keskregistri seadus

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus

Kalandusturu korraldamise seadus

Suunised või muud regulatsioonid

Komisjoni teatis viite-ja diskontomäärade kindlaks määramise meetodi läbivaatamise kohta 2008/C 14/02.

Komisjoni teatis EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta garantiidena antava riigiabi suhtes 2008/C 155/02.

Meetme puhul rakendatakse intresse ja garantiitasusid, mille puhul ei ole tegemist riigiabiga.

Kriteeriumid

Emitent:

  • omab omakapitali, mis vastab seaduses ettenähtud nõuetele;

  • ei ole maksuvõlglane;

  • ei ole finantsraskustes.

Tagatise summa

2 500 000 eurot ettevõtte kohta.

Kogusumma ei ole suurem kui 80% emissiooni mahust.

Võlakirjade ostulimiidi kinnitab MESi nõukogu koos garantii andmise otsusega.


Kestus

Kuni 10 aastat

Tagatised

Hüpoteek, kommertspant, käendus

Minimaalne intress ja garantiitasu

Tagatiste ja pantide puudumisel või mittepiisavusel on aastane minimaalne garantiitasu sõltuvuses ettevõtte krediidireitingust, mis tuleneb Komisjoni Teatisest 2008/C 155/02.

VKEde puhul, kellel puudub bilansile tuginev krediidireiting on minimaalne garantiitasu 3,8%.

Garantii puhul, mille katteks on vormistatud MES-i kasuks tavapärased pandid vastavalt heale laenamistavale ja turupõhistele hinnangutele, on minimaalne garantiitasu 0,4%.

Võlakirjadelt makstav intress peab olema suurem kui Eesti Vabariigile kinnitatud baasmäär pluss 100 baaspunkti suurune marginaal.

Vajalikud dokumendid

Projekti lühikirjeldus;

projekti finantsandmed;

võlakirjade emissiooniprospekt;

võlgniku muude laenude/kohustuste nimekiri;

majandusaasta aruanne.

T: 648 4064

E: mes@mes.ee

A: Oru 21, 71003 Viljandi

e-PRIA Facebook Instagram
Privaatsustingimused Isikuandmete töötlemine
MES kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse ja isikupärastatud teenuse pakkumiseks.