Laenud

Laenud

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE) on maapiirkonna majandusarengu oluliseks teguriks. Paljude riikide kogemus aga näitab, et isegi kui pangandussektor ja finantsturud on hästi arenenud, esinevad turu ebakohad just väikeettevõtete finantseerimisel. Tihtipeale esineb neil raskusi kapitali või laenu saamisega ja nad ise suudavad pakkuda üksnes piiratud tagatisi või vajavad väikesemahulist lisakapitali, mille väljastamne on pankadele majanduslikult ebaotstarbekas kuna  tehingukulud on ebaproportsionaalselt suured. Seetõttu on oluline tagada VKE-dele vajalikus mahus finantseerimisvahendeid.

Kellele on mõeldud sihtasutuse laenud?

Sihtasutus pakub:

  • laenu krediidiasutuse vahendusel, kus krediidiasutus võib oma klientide (äri- ja mittetulundussektor) finantseerimiseks kasutada sihtasutuse sihtotstarbelist laenuraha;
  • laenu väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjatele ja LEADER tegevusgruppidele

 

Sihtasutus finantseerib Eesti äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud biomajandusvaldkonna ning maapiirkondade äriühinguid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid ning mittetulundusühinguid ja sihtasutusi.

Sihtasutus finantseerib (sh tagab) selliseid biomajandusvaldkonna ettevõtteid või esindusorganisatsioone, kelle tegevuse eesmärgiks on Eestis tekkiva bioloogilise vara tootmine või väärindamine või kes kasutavad oma toodangu tegemisel olulises osas Eestist pärit toorainet või tegutsevad selliste ettevõtete või organisatsioonide huvides. Sihtasutuse tooted on suunatud eelkirjeldatud tingimust arvestades järgmistele tegevustele: toidu tootearendus, sisendite müük esmatootjatele, esmatootmine, toodete kokkuost ja vahendamine, töötlev tööstus, tootjate otseturundus. Ettevõtja või esindusorganisatsiooni tegevuskohale piirangud puuduvad, kuid sihtasutus ei finantseeri otseseid eksporditehinguid.

Lisaks biomajandusvaldkonna tegevustele finantseerib (sh tagab) sihtasutus maapiirkondade ettevõtteid ja mittetulundussektorit, kui finantseerimist vajav tegevus võimaldab luua või säilitada töökohti maapiirkondades või parendab või säilitab maapiirkondade elukvaliteeti. Maapiirkondadeks loetakse kogu Eesti, välja arvatud Tallinna linn ja Tallinna linna ümbritsevad kohaliku omavalitsuse üksused ning Tartu linn. Mittetulundussektori osas loetakse maapiirkonnaks ka Tallinna linna ümbritsevad kohaliku omavalitsuse üksused. Sihtasutus ei finantseeri tegevusi järgmistes valdkondades: kinnisvara arendus (näiteks elamute ehitus, tööstuspiirkondade rajamine jms) ning maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine (välja arvatud, kui finantseeringul on selge seos maapiirkondade elukvaliteedi tõstmise või säilitamisega).

Millised on laenude tingimused?

Laen krediidiasutuse vahendusel

Maksimaalne laenu suurus on 1,5 mln eurot, kestus kuni 25 aastat ja maksepuhkus maksimaalselt 5 aastat. Laenu intress ei tohi olla väiksem Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatavast intressimäärast.

Laenul puudub lepingutasu, intress on laenusaajale kogu perioodi jooksul fikseeritud, raha hinnale võib pank lisada kuni 5% oma riski katteks. Laenu saamiseks tuleb pöörduda panga poole.

Laen väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjatele ja LEADER tegevusgruppidele

Sihtasutus annab otselaene väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjatele investeerimiseks ja käibevahenditeks ning mittetulundussektorile üksnes toetuste sildfinantseerimiseks. Ettevõtjatele on maksimaalne laenusumma 1,5 mln eurot. Intressi suurus on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimise operatsioonidele kohaldatav intressimäär pluss minimaalselt 4%, intress fikseeritakse laenu välja andmise hetkel. Laenu pikkus võib olla maksimaalselt 10 aastat.
Laenu andmisega võib kaasneda vähese tähtsusega abi Euroopa Liidu õigusaktide tähenduses.

Samuti annab sihtasutus Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetme 4.1 (Kalanduspiirkondade säästev areng) raames laene tegevuskulude finantseerimiseks. Laenu ei anta suuremas mahus kui meetme raames kinnitatud tegevuskulud, laenu intress on sõltuvalt tagatistest 5 kuni 10%, laenu kestus kuni 5 aastat.

Leader tegevusgruppidele antakse laenu tegevuskulude finantseerimiseks. Intress on 5-10% olenevalt tagatisest. Tagatiseta laenu andmise otsustab sihtasutuse nõukogu ning sellise laenu intress on 10%.

Laenu saamiseks tuleb pöörduda sihtasutuse poole, meie analüütikud meelsasti valmis Teile täpsemat teavet andma.
 

Enn Tiitus +372 648 4067 enn.tiitus@mes.ee

Laivi Piir +372 648 4017 laivi.piir@mes.ee

Lea Kirsipuu +372 648 4148 lea.kirsipuu@mes.ee

Marina Kütt 648 4771 marina.kytt@mes.ee